Array
Open/Close Menu Biuro rachunkowe, księgowość, kadry i płace.
Array

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt z 30.11.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa przewiduje zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez nowy plik JPK_VAT. Przewiduje również utworzenie Centralnego Rejestru Faktur.

  • Zmiany projektowane w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług mają na celu uproszczenie rozliczeń podatku.
  • Mają jednocześnie służyć bardziej efektywnej weryfikacji prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług.

Nowy plik JPK_VAT

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie przez podatników w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT. Będzie on zawierał dodatkowe dane niezbędne do przeprowadzanych analiz rozliczeń VAT oraz kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT. Wypełnienie przez podatników obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będzie obejmowało dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, ale jeden plik, zawierający w sobie deklarację oraz ewidencję VAT. Podatnicy VAT będą zatem zobowiązani do składania jednego dokumentu w terminie miesięcznym (kwartalnym) bez dodatkowych załączników, które są obecnie wymagane przy składaniu deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Centralny Rejestr Faktur

Projekt wprowadza również nowe przepisy dotyczące zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Faktur powstałego na bazie plików JPK_VAT. Zgodnie z projektowanym art. 110a VATU rejestr ma służyć do: odbierania, gromadzenia oraz analizy i kontroli danych w nim zawartych, a także weryfikacji tych danych na potrzeby sprawowania kontroli przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Szef KAS został wskazany jako administrator danych osobowych zawartych w rejestrze. Realizować ma również kompetencje związane z ich archiwizacją oraz udostępnianiem ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych – w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków ustawowych.

Zgodnie z projektowanymi zmianami nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1.7.2019 r.

Copyright © 2023 Taxaide.pl

logo-footer