Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie wszystkich wymaganych ustawowo sprawozdań,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów kontrolingowych
 • kontakty z urzędami skarbowymi oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej,
 • pomoc w przygotowywaniu umów,
 • doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem działalności.

Opracowanie polityki rachunkowości

 • pomoc w opracowywaniu planu kont syntetycznych oraz analitycznych,
 • opracowywanie zasad wyceny aktywów i pasywów (polityka rachunkowości),
 • tworzenie ewidencji i kalkulacji kosztów,
 • ustalania zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych,
 • dostosowanie obowiązującej polityki rachunkowości do zmiany działalności firmy i zmiany przepisów rachunkowych.

Nadzór nad księgami rachunkowymi

 • kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • kontrola i pomoc przy sporządzania deklaracji i informacji podatkowych oraz
 • informacji bilansowych i statystycznych,
 • pomoc i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • weryfikacja Planu Kont i Planu Amortyzacji, polityki rachunkowości,
 • kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym,
 • szkolenie personelu działów finansowo – księgowych.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • sporządzenie deklaracji PIT,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, innych niezbędnych dokumentów,
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zarządzanie płynnością

 • sporządzanie okresowych rozrachunków,
 • definiowanie  przeterminowanych należności i zobowiązań,
 • wysyłanie monitów do dłużników,
 • obsługa rachunku bankowego klienta (wprowadzanie przelewów, monitorowanie obrotów na rachunku, negocjowanie kursów wymiany walut).