Taxaide Sp. z o. o. Grupa MERITOROS SA
https://taxaide.pl

 

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 luty 2023r.

Taxaide Sp. z o. o. Grupa MERITOROS SA obsługuje stronę https://taxaide.pl (“Usługa”).

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów związanych z tymi danymi.

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami.

Niniejsza polityka i GDPR

GDPR oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, europejską ustawę o prywatności zatwierdzoną przez Komisję Europejską w 2016 r. GDPR zastąpi wcześniejszą dyrektywę o prywatności Unii Europejskiej, znaną jako dyrektywa 95/46 / WE (“dyrektywa”), która była podstawie europejskiej ustawy o ochronie danych od 1995 r.

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w celu zapewnienia zgodności z tymi nowymi przepisami. Poinformuje cię o tym, jakie informacje możemy gromadzić, jak je zbieramy, dlaczego je zbieramy, podstawy prawne do ich gromadzenia i Twoje prawa w ramach GDPR.

Identyfikacja administratora

Taxaide Sp. z o. o. Grupa MERITOROS SA z siedzibą we Wrocławiu (53-656) przy ulicy Rybackiej 7/404 POLSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514157, adres e-mail i.winnicki@taxaide.pl (dalej: Administrator), będzie administratorem danych odpowiedzialnym za wszystkie dane, które nam przekazujesz.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji, aby przede wszystkim zapewnić należyte wykonanie naszej Usługi.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobiste;
Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację osoby, z których można się skontaktować lub zidentyfikować (“Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Twój obraz
Pliki cookies i dane dotyczące użytkowania

Dane użytkowania;
Możemy również zbierać informacje, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana (“Dane użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies („ciasteczka”).

Dane śledzenia i pliki cookies;
Pliki cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookies są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.
Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookies lub wskazała, kiedy plik cookies jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Używamy wyłącznie plików cookies do obsługi naszej Usługi.

Wykorzystanie danych

Taxaide Sp. z o. o. Grupa MERITOROS SA wykorzystuje zebrane dane do następujących celów:

 • podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową,
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które mogą być prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 • w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 • w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających przede wszystkim z prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • w celu bezpośredniego oferowania usług Administratora lub podmiotów trzecich, powiązanych z Administratorem,
 • nawiązania kontaktu przy użyciu formularza kontaktowego,

Przesyłanie danych

Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe, nie będą przekazywane i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Administrator podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że ​​twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych, które naruszać będzie bezpieczeństwo Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca,

Ujawnianie danych

Administrator może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze i gdy takie działanie jest konieczne w celu:

 • spełnienia prawnego zobowiązania,
 • celu ochrony i obrony praw lub własności Administratora,
 • w celu należytego wykonania umowy.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Usługodawcy

Możemy zatrudnić firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej usługi (zostałyby one zaklasyfikowane jako “przetwarzający dane” w ramach GDPR), w celu świadczenia Usługi w naszym imieniu, w celu świadczenia usług związanych z Usługą lub w celu pomocy w analizie naszej usługi.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przetwarzamy w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszeń Administratora oraz w okresie wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, co do czasu przechowywania dokumentów.

Prawa odwiedzających stronę Administratora

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • uzasadnione prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wykonywanie powyższych uprawnień Odwiedzającego, następuje w drodze zgłoszenia żądania Administratorowi poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności, telefonicznie pod numerem: 71 7127999 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności podlegają prawu polskiemu materialnemu i procesowemu.
Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
b. certyfikat SSL.

Strona Administratora może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony Administratora.