Array
Open/Close Menu Biuro rachunkowe, księgowość, kadry i płace.
Array

Składki ZUS 2020

 

Informacja  w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. oraz kwot tych składek dla niektórych grup ubezpieczonych.

 

I. Osoby, które nie są uprawnione do ulgi i prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I.,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest 3136,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Oznacza to, że za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w punkcie I. osób nie może być niższa od kwoty:

 • 612,19 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 250,90 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 76,84 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 52,37 zł / tj. 1,67%/ – na ubezpieczenie wypadkowe.
 • 76,84 zł /tj. 2,45%/ – na Fundusz Pracy

Razem ubezpieczenia społeczne = 1069,14 zł (bez chorobowego 992,30 zł)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 362,34 zł  (podstawa wymiaru 4026,01 x stawka 9%)

Razem ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób, o których mowa powyżej w pkt I. = 1.431,48 zł (a bez ubezpieczenia chorobowego = 1354,64 zł)

Uwaga: Przypominamy Wspólnikom spółek osobowych (cywilnej, jawnej, komandytowej) o konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego zarówno od uczestnictwa w każdej spółce osobowej, jak i również i również od działalności gospodarczej.  

 

II. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 780 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł.

Oznacza to, że za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 152,26 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 62,40 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 19,11 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe
 • 13,03 zł /tj. 1,67%/ – na ubezpieczenie wypadkowe.

Razem ubezpieczenie społeczne = 246,80 zł (bez chorobowego 227,69 zł).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 362,34 zł  (podstawa wymiaru 4026,01 x stawka 9%)

Razem ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób, o których mowa powyżej (pkt II.) = 609,14 zł (a bez ubezpieczenia chorobowego 590,03 zł).

 

III. Osoby, które korzystają z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Można zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacamy składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacamy w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł.

 

IV . Osoby korzystające z ulgi „mały ZUS”

Podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacamy w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł.

Copyright © 2023 Taxaide.pl

logo-footer