Array
Open/Close Menu Biuro rachunkowe, księgowość, kadry i płace.
Array

PIT

– zwolnienie z podatku młodych

Od 01 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Zwolnienie to jest ograniczone limitem kwotowym. W 2019 roku do 35.636,67 zł, a w 2020 r. – do 85 528 zł. Zwolnienie nie dotyczy przychodów z umowy zlecenia do 200 zł, objętych tzw. zryczałtowanym PIT. Jeśli pracownik przebywa za granicą dotychczasowe zwolnienie do 30% diety, nie ma zastosowania w przypadku ww. zwolnienia. Wiek pracownika ustala na moment uzyskania przychodu (nie zawarcia umowy). Aby pracodawca nie pobierał zaliczki na podatek w 2019 r. pracownik powinien złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Od 2020 r. odwrotnie zaliczka będzie pobierana automatycznie przez płatnika, a pracownik będzie miał prawo złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia. Wniosek obejmował będzie 1 rok.

– obniżona stawka podatkowa

Od 01 października 2019 r. obowiązuje niższa stawka PIT – 17% zamiast 18% – oraz wyższe koszty uzyskania przychodu. Ma to zastosowanie przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia m.in. pracowników czy zleceniobiorców już za wrzesień, które są wypłacane w październiku.
Stawka podatku w wysokości 17% (przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów od 01.10.2019 r.) nie ma zastosowania do podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali. Ci podatnicy od 01.10.2019 r. stosują stawkę 17,75%, która jest stawką roczną dla całego dochodu za 2019 r. W roku 2020 stawka będzie wynosić już 17% dla wszystkich podatników.

– podwyższone koszty pracownicze

Zmieniają się także w IV kwartale 2019 pracownicze koszty uzyskania przychodu i będą wynosić 250 zł – podstawowe i 300 zł – dla osób dojeżdżających. W 2020 r. pozostaną na tym samym poziomie.

CIT

– podatek u źródła

Przesunięto termin stosowania nowych (od 01.01.2019 r.) zasad w zakresie poboru podatku u źródła. Nowy termin to 01.01.2020 r.

PIT/CIT

Od 01 stycznia 2020 r. nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu (KUP) zapłata za fakturę objętą MPP lub inną o wartości od 15.000 zł wzwyż, dokonana w gotówce lub na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania płatności w rejestrze podatników VAT. Co więcej, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów (świadczenia usług), będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą towarów (usługodawcą) za jego zaległości podatkowe powstałe w wyniku dokonania płatności objętej MPP na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze VAT.
KUP nie będzie również płatność otrzymanej faktury z informacją „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli nabywca nie zastosuje mechanizmu podzielonej płatności.

Od 01 stycznia 2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek – analogicznie jak obecnie w podatku VAT- korekty przychodów i kosztów. Dotyczyć on będzie niezapłaconych faktur w roku podatkowym, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności faktury. Podstawę opodatkowania będą podwyższały lub obniżały przeterminowane ponad 3 miesiące wierzytelności za zapłatę świadczenia pieniężnego, o który mowa art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (dostawa towaru, wykonanie usługi w transakcji handlowej). Korekta następować będzie w deklaracji rocznej.

VAT

Zmiany od 01.09.2019 r.

Od 01 września 2019 r. funkcjonuje nowy rejestr podatników VAT, który zawiera m.in. numery rachunków bankowych kontrahentów – płatności za faktury powinny być dokonywane na rachunek znajdujący się w rejestrze.

Od 01 września 2019r. obowiązują także:

  • Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia, które teraz następuje również wówczas, gdy podatnik wykorzystuje nieruchomość do działalności opodatkowanej, a nie tylko nabył nieruchomość i odliczył podatek VAT;
  • Ograniczono katalog stosowania zwolnienia do kwoty 200.000 zł. Wyłączono sprzedaż określonych towarów (preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów i elektroniki, urządzeń elektrycznych i agd, części do pojazdów)– w tym przez internet, oraz usług ściągania długów;
  • Zmieniono zasady wykreślania i przywracania podatnika do rejestru czynnych podatników VAT. Skrócono okres, po którym następuje wykreślenie podatnika z rejestru z 6 miesięcy lub 2 kwartałów, w których podatnik składał zerowe deklaracje, do odpowiednio 3 miesięcy lub 1 kwartału ;

Zmieniono dane w fakturach RR, zniesiono limit 14 dni na zapłatę oraz umożliwiono przesyłanie faktur i oświadczeń elektronicznie.

Zmiany od 01.11.2019 r.

W listopadzie 2019 r. zacznie obowiązywać obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności). Podatnik, który na wystawionej fakturze podlegającej mechanizmowi podzielonej płatności (MPP) nie zamieści wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” będzie objęty sankcją w wysokości 30% podatku wykazanego na tej fakturze. Taka sama sankcja dotyczy podatników, którzy dokonają płatności za fakturę objętą MPP z pominięciem tego mechanizmu. Podmiot dokonujący płatności z pominięciem MPP będzie ponadto podlegał karze grzywny zgodnie z Kodeksem karnoskarbowym. Podmioty, które w danym kwartale lub poprzedzających go 4 kwartałach wystawiały faktury podlegające MPP nie mogą stosować kwartalnego rozliczenia podatku VAT.
Wykaz towarów i usług, do których ma zastosowanie mechanizm podzielonej płatności znajduje się w załączniku nr 15 do znowelizowanej ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001751/O/D20191751.pdf

MPP dotyczy faktur, których kwota należności będzie ≥ 15.000 zł. Nie ma znaczenia to, czy MMP dotyczy tylko jednej pozycji na fakturze na choćby minimalną kwotę np. 1 zł. Jeżeli cała należność z faktury jest ≥ 15.000 zł MPP ma do niej zastosowanie w całości. MPP ma również zastosowanie do przedpłat.

MPP nie będzie miał zastosowania do potrącenia wzajemnych wierzytelności (art. 498 k.c).
W przeciwieństwie do aktualnego stanu, od 01.11.2019 będzie możliwe regulowanie zbiorcze faktur za pomocą komunikatu przelewu. Komunikat nie może dotyczyć faktur za okres krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż za jeden miesiąc.

Środkami zgromadzonymi na rachunku będzie można płacić za VAT, PIT/CIT, cło, ZUS, akcyzę.

MPP zastępuje odwrotne obciążenie. Mechanizm odwrotnego obciążenia pozostaje jednak dalej w obrocie międzynarodowym.

Od listopada 2019 r. w życie wejdzie również obowiązek założenia rachunku bankowego na potrzeby prowadzonej działalności (nie będzie można w ramach działalności korzystać z rachunku prywatnego, jeżeli dokonuje się sprzedaży towarów i usług podlegających MPP).

Od listopada 2019 r. pojawi się Wiążąca Informacja Stawkowa – możliwość uzyskania decyzji z zakresu m.in. stawki podatku, jaką powinna być objęta dostawa towarów.

Zmiany od 01.01.2020

Od 01 stycznia 2020r. faktura będzie mogła być wystawiona jedynie do paragonu z numerem NIP. Naruszenie tego przepisu grozi sankcją dla podmiotu wystawiającego fakturę w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Taka sama sankcja jest po stronie podmiotu, który taką fakturę rozliczy w swojej ewidencji.

Od stycznia 2020r. wprowadzony zostanie imienny rachunek bankowy dla każdego podatnika w urzędzie skarbowym, na który będzie on dokonywał wpłat podatku.

Zmiany do 01.04.2020 r.

Od kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie rozszerzony zakres JPK i uchylone zostaną deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K. Ponadto na podatniku będzie spoczywał obowiązek dokonania korekty w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia błędu w deklaracji lub na wezwanie organu. W drugim przypadku niezłożenie korekty będzie wiązało się z sankcją w wysokości 500 zł za każdy błąd. Zmiany te dla podatników mikro, małych i średnich wejdą w życie 1-go lipca 2020r.

Od kwietnia 2020r. obowiązywać zacznie nowa „matryca stawek VAT”, która zmieni zasady przyporządkowania stawek podatku do towarów i usług. Tym samym wejdą w życie nowe załączniki do ustawy o VAT dot. produktów objętych stawkami preferencyjnymi (w tym zakresie wprowadzono okres przejściowy od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w którym stawki preferencyjne będą obejmowały produkty wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Kasy rejestrujące

– zmiana oznaczeń literowych dla stawek VAT w kasach rejestrujących

Od 01.09.2019 r. wprowadzono obowiązkowe przyporządkowanie stawek poszczególnym literom. I tak:

literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).

Wcześniej grupowanie było dozwolone pod dowolnymi literami teraz jest obowiązkowe według powyższego schematu. Nie ma obowiązku programowania wszystkich stawek, jeżeli one nie występują u danego podatnika.

– kasy on-line

Terminy wprowadzenia kas on-line dla następujących grup usług;

01.01.2020 – wszelkich napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaż paliw do silników spalinowych,
01.07.2020 – związanych z wyżywieniem świadczonych przez stałe placówki, krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla i podobnych paliw stałych do celów opałowych,
01.01.2021 – fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz w zakresie wstępu do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Copyright © 2023 Taxaide.pl

logo-footer