Array
Open/Close Menu Doradztwo podatkowe, księgowość, dokumentacje podatkowe. Wrocław
Array

PIT

– zwolnienie z podatku młodych

Od 01 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Zwolnienie to jest ograniczone limitem kwotowym. W 2019 roku do 35.636,67 zł, a w 2020 r. – do 85 528 zł. Zwolnienie nie dotyczy przychodów z umowy zlecenia do 200 zł, objętych tzw. zryczałtowanym PIT. Jeśli pracownik przebywa za granicą dotychczasowe zwolnienie do 30% diety, nie ma zastosowania w przypadku ww. zwolnienia. Wiek pracownika ustala na moment uzyskania przychodu (nie zawarcia umowy). Aby pracodawca nie pobierał zaliczki na podatek w 2019 r. pracownik powinien złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Od 2020 r. odwrotnie zaliczka będzie pobierana automatycznie przez płatnika, a pracownik będzie miał prawo złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia. Wniosek obejmował będzie 1 rok.

– obniżona stawka podatkowa

Od 01 października 2019 r. obowiązuje niższa stawka PIT – 17% zamiast 18% – oraz wyższe koszty uzyskania przychodu. Ma to zastosowanie przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia m.in. pracowników czy zleceniobiorców już za wrzesień, które są wypłacane w październiku.
Stawka podatku w wysokości 17% (przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów od 01.10.2019 r.) nie ma zastosowania do podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali. Ci podatnicy od 01.10.2019 r. stosują stawkę 17,75%, która jest stawką roczną dla całego dochodu za 2019 r. W roku 2020 stawka będzie wynosić już 17% dla wszystkich podatników.

– podwyższone koszty pracownicze

Zmieniają się także w IV kwartale 2019 pracownicze koszty uzyskania przychodu i będą wynosić 250 zł – podstawowe i 300 zł – dla osób dojeżdżających. W 2020 r. pozostaną na tym samym poziomie.

CIT

– podatek u źródła

Przesunięto termin stosowania nowych (od 01.01.2019 r.) zasad w zakresie poboru podatku u źródła. Nowy termin to 01.01.2020 r.

PIT/CIT

Od 01 stycznia 2020 r. nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu (KUP) zapłata za fakturę objętą MPP lub inną o wartości od 15.000 zł wzwyż, dokonana w gotówce lub na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania płatności w rejestrze podatników VAT. Co więcej, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów (świadczenia usług), będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą towarów (usługodawcą) za jego zaległości podatkowe powstałe w wyniku dokonania płatności objętej MPP na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze VAT.
KUP nie będzie również płatność otrzymanej faktury z informacją „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli nabywca nie zastosuje mechanizmu podzielonej płatności.

Od 01 stycznia 2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek – analogicznie jak obecnie w podatku VAT- korekty przychodów i kosztów. Dotyczyć on będzie niezapłaconych faktur w roku podatkowym, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności faktury. Podstawę opodatkowania będą podwyższały lub obniżały przeterminowane ponad 3 miesiące wierzytelności za zapłatę świadczenia pieniężnego, o który mowa art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (dostawa towaru, wykonanie usługi w transakcji handlowej). Korekta następować będzie w deklaracji rocznej.

VAT

Zmiany od 01.09.2019 r.

Od 01 września 2019 r. funkcjonuje nowy rejestr podatników VAT, który zawiera m.in. numery rachunków bankowych kontrahentów – płatności za faktury powinny być dokonywane na rachunek znajdujący się w rejestrze.

Od 01 września 2019r. obowiązują także:

  • Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia, które teraz następuje również wówczas, gdy podatnik wykorzystuje nieruchomość do działalności opodatkowanej, a nie tylko nabył nieruchomość i odliczył podatek VAT;
  • Ograniczono katalog stosowania zwolnienia do kwoty 200.000 zł. Wyłączono sprzedaż określonych towarów (preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów i elektroniki, urządzeń elektrycznych i agd, części do pojazdów)– w tym przez internet, oraz usług ściągania długów;
  • Zmieniono zasady wykreślania i przywracania podatnika do rejestru czynnych podatników VAT. Skrócono okres, po którym następuje wykreślenie podatnika z rejestru z 6 miesięcy lub 2 kwartałów, w których podatnik składał zerowe deklaracje, do odpowiednio 3 miesięcy lub 1 kwartału ;

Zmieniono dane w fakturach RR, zniesiono limit 14 dni na zapłatę oraz umożliwiono przesyłanie faktur i oświadczeń elektronicznie.

Zmiany od 01.11.2019 r.

listopadzie 2019 r. zacznie obowiązywać obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności). Podatnik, który na wystawionej fakturze podlegającej mechanizmowi podzielonej płatności (MPP) nie zamieści wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” będzie objęty sankcją w wysokości 30% podatku wykazanego na tej fakturze. Taka sama sankcja dotyczy podatników, którzy dokonają płatności za fakturę objętą MPP z pominięciem tego mechanizmu. Podmiot dokonujący płatności z pominięciem MPP będzie ponadto podlegał karze grzywny zgodnie z Kodeksem karnoskarbowym. Podmioty, które w danym kwartale lub poprzedzających go 4 kwartałach wystawiały faktury podlegające MPP nie mogą stosować kwartalnego rozliczenia podatku VAT.
Wykaz towarów i usług, do których ma zastosowanie mechanizm podzielonej płatności znajduje się w załączniku nr 15 do znowelizowanej ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001751/O/D20191751.pdf

MPP dotyczy faktur, których kwota należności będzie ≥ 15.000 zł. Nie ma znaczenia to, czy MMP dotyczy tylko jednej pozycji na fakturze na choćby minimalną kwotę np. 1 zł. Jeżeli cała należność z faktury jest ≥ 15.000 zł MPP ma do niej zastosowanie w całości. MPP ma również zastosowanie do przedpłat.

MPP nie będzie miał zastosowania do potrącenia wzajemnych wierzytelności (art. 498 k.c).
W przeciwieństwie do aktualnego stanu, od 01.11.2019 będzie możliwe regulowanie zbiorcze faktur za pomocą komunikatu przelewu. Komunikat nie może dotyczyć faktur za okres krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż za jeden miesiąc.

Środkami zgromadzonymi na rachunku będzie można płacić za VAT, PIT/CIT, cło, ZUS, akcyzę.

MPP zastępuje odwrotne obciążenie. Mechanizm odwrotnego obciążenia pozostaje jednak dalej w obrocie międzynarodowym.

Od listopada 2019 r. w życie wejdzie również obowiązek założenia rachunku bankowego na potrzeby prowadzonej działalności (nie będzie można w ramach działalności korzystać z rachunku prywatnego, jeżeli dokonuje się sprzedaży towarów i usług podlegających MPP).

Od listopada 2019 r. pojawi się Wiążąca Informacja Stawkowa – możliwość uzyskania decyzji z zakresu m.in. stawki podatku, jaką powinna być objęta dostawa towarów.

Zmiany od 01.01.2020

Od 01 stycznia 2020r. faktura będzie mogła być wystawiona jedynie do paragonu z numerem NIP. Naruszenie tego przepisu grozi sankcją dla podmiotu wystawiającego fakturę w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Taka sama sankcja jest po stronie podmiotu, który taką fakturę rozliczy w swojej ewidencji.

Od stycznia 2020r. wprowadzony zostanie imienny rachunek bankowy dla każdego podatnika w urzędzie skarbowym, na który będzie on dokonywał wpłat podatku.

Zmiany do 01.04.2020 r.

Od kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie rozszerzony zakres JPK i uchylone zostaną deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K. Ponadto na podatniku będzie spoczywał obowiązek dokonania korekty w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia błędu w deklaracji lub na wezwanie organu. W drugim przypadku niezłożenie korekty będzie wiązało się z sankcją w wysokości 500 zł za każdy błąd. Zmiany te dla podatników mikro, małych i średnich wejdą w życie 1-go lipca 2020r.

Od kwietnia 2020r. obowiązywać zacznie nowa „matryca stawek VAT”, która zmieni zasady przyporządkowania stawek podatku do towarów i usług. Tym samym wejdą w życie nowe załączniki do ustawy o VAT dot. produktów objętych stawkami preferencyjnymi (w tym zakresie wprowadzono okres przejściowy od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w którym stawki preferencyjne będą obejmowały produkty wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Kasy rejestrujące

– zmiana oznaczeń literowych dla stawek VAT w kasach rejestrujących

Od 01.09.2019 r. wprowadzono obowiązkowe przyporządkowanie stawek poszczególnym literom. I tak:

literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).

Wcześniej grupowanie było dozwolone pod dowolnymi literami teraz jest obowiązkowe według powyższego schematu. Nie ma obowiązku programowania wszystkich stawek, jeżeli one nie występują u danego podatnika.

– kasy on-line

Terminy wprowadzenia kas on-line dla następujących grup usług;

01.01.2020 – wszelkich napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaż paliw do silników spalinowych,
01.07.2020 – związanych z wyżywieniem świadczonych przez stałe placówki, krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla i podobnych paliw stałych do celów opałowych,
01.01.2021 – fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz w zakresie wstępu do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Copyright © 2019 Taxaide.pl

logo-footer