Array
Open/Close Menu Biuro rachunkowe, księgowość, kadry i płace.
Array

Wysokość składek ZUS na 2021 rok

 

I. Sumaryczne składki ZUS wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym do zapłaty w 2021 roku wynoszą:

 • 1380,18 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub,
 • 1457,49 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Składka dla przedsiębiorców płacących tylko ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 381,81 zł.

Minimalne składki dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek za miesiące styczeń – marzec 2021 r. na ubezpieczenia społeczne w ujęciu analitycznym wynoszą:

 • 615,93 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 252,43 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 77,31 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 52,70 zł (tj. 1,67%) – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 77,31 zł (tj. 2,45%) – na Fundusz Pracy,
 • 381,81 zł – na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga: składka na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w kwietniu. Dlatego od kwietnia może nastąpić zmiana.

Składki te zobowiązane są płacić osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące czyli osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) lub innych przepisów szczególnych, twórcy i artyści, osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

II. Ulgi i zwolnienia w opłacaniu składek.

1. W 2021 r. obowiązują również ulgi i zwolnienia z opłacania składek. W przypadku działalności nieewidencjonowanej, w pierwszych miesiącach działalności przedsiębiorca nie musi rejestrować swojej działalności, a co za tym idzie nie będzie opłacał składek ZUS. Obowiązek taki powstanie dopiero, gdy przychód z tej działalności przekroczy w danym miesiącu wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia (2021 r. to 1400 zł).

2. Również ulga na stary czyli okres 6 miesięcy bez konieczności płacenia składek ZUS obowiązuje w 2021 r. Wyjątkiem jest obowiązek płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby skorzystać z ulgi przedsiębiorca musi spełnić poniższe warunki:

 • być osobą fizyczną,
 • podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podjąć ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

3. Po upływie 6 miesięcy, podczas których przedsiębiorca korzystał z ulgi na start, może on odprowadzać składki na zasadach preferencyjnych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi wówczas zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 roku – 840 zł. Oznacza to, że stawki analitycznie prezentują się następująco:

 • 163,97 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 67,20 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 • 20,58 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
 • 14,03 zł (tj. 1,67%) – na ubezpieczenie wypadkowe
 • 381,81 zł – na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Ponadto od początku lutego 2020 r. obowiązuje mały ZUS plus, z którego korzystać mogą przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku nie przekroczył 120 000,00 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Copyright © 2023 Taxaide.pl

logo-footer